Atviros prieigos žemės ir miškų jungtinis tyrimų centras

Santrauka

Atviros prieigos Žemės ir miškų jungtinis tyrimų centras (toliau – JTC) yra sudedamoji Slėnio „Nemunas“ dalis, Aleksandro Stulginskio universiteto (toliau – ASU) ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (toliau – LAMMC) mokslinės infrastruktūros padalinys, kuriame ASU yra Atsakingasis partneris (administruoja, įgyvendina, santykiuose su trečiaisiais asmenimis atstovauja) už: Aplinkotyros laboratoriją, Augalinių žaliavų kokybės laboratoriją, Agrobiotechnologijų laboratoriją, Klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms tyrimų laboratoriją, o LAMMC yra Atsakingasis partneris (administruoja, įgyvendina, santykiuose su trečiaisiais asmenimis atstovauja) už Agrobiologijos laboratoriją, Mikrobiologijos laboratoriją, Biologinių žymenų laboratoriją, Medienos naudojimo, kokybės ir apdirbimo technologijų laboratoriją.

JTC veikla grindžiama Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Atviros prieigos valdymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-2117, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, ASU statutu, LAMMC įstatais, kitais ASU ir LAMMC vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais.

MTEP infrastruktūra, įgyta vykdant MTEP infrastruktūros kūrimo arba atnaujinimo projektus, finansuojamus Europos Sąjungos struktūrinių fondų arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, atvirai prieinama visiems suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims pagal Reglamente ir Nuostatuose nustatytus reikalavimus, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytus atvejus.

JTC misija – vykdyti žemės ūkio ir miškų biologinių išteklių tvaraus panaudojimo bei maisto žaliavų kokybės tyrimus – augalų raidos ir produktyvumo formavimosi dėsningumų, dirvožemio tvarumo, augalų adaptyvumo ir biopotencialo formavimo biotechnologiniais metodais, klimato kaitos agro- ir miško ekosistemoms, naujos kokybės augalų kūrimo, maisto žaliavų kokybės, nanotechnologijų mokslo pasiekimų taikymo ir kitus fundamentinius ir taikomuosius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą.

JTC, vykdydamas savo misiją, atlieka šias funkcijas:

 1. Rengia ir įgyvendina savo veiklos planą, vykdo šio plano įgyvendinimo stebėseną, pagal nustatytą nomenklatūrą teikia veiklos ataskaitas ir atskaitomybės formas, o esant būtinumui – operatyvius duomenis apie visą JTC veiklą;
 2. Organizuoja ir vykdo fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, atlieka eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus pagal Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro Slėnio „Nemunas“ plėtros kryptis;
 3. Skleidžia ir populiarina mokslo žinias, diegia praktikoje naujas technologijas ir inovacijas;
 4. Tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu plėtoja partnerystę su socialiniais partneriais, verslo pasauliu, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt. institucijomis.

APC veiklos pagrindas yra tyrimų centro turima ir sukurta infrastruktūra bei sukauptos žinios Žemės ir miškų biologinių išteklių tvaraus panaudojimo mokslinių tyrimų srityse, kurias numatoma ir toliau plėtoti bei vystyti:

 • Ekologiškų vaisių, uogų ir daržovių maistinės bei juslinės kokybės tyrimai;
 • Alternatyvių ir netradicinių augalų (aliejinių moliūgų, judros, topinambo, dumplūnės, aktinidijų ir t.t.) kokybinių rodiklių tyrimai;
 • Perdirbimo produktų iš ekologiškos ir įprastai užaugintos žaliavos technologijų kūrimas;
 • Bioenergetinių išteklių kiekybinis ir kokybinis įvertinimas;
 • Efektyvus išteklių naudojimas siekiant konkurencingos žemės ūkio augalų gamybos;
 • Biogeninių elementų efektyvumo tyrimai;
 • Medienos ir jos produktų kokybės ir savybių įvertinimas ir kt.

Pagrindinės fundamentinių tyrimų kryptys:

 • Aplinkos (oro, vandens, dirvožemio, ekosistemų) ir žemės ūkio produktų kokybė;
 • Agrobiotechnologijos, augalų veislių kūrimas ir jų genetinio potencialo įvertinimas;
 • Tausojamosios žemės, miško ir vandens ūkio technologijos, tvarus išteklių panaudojimas;
 • Biomasės energetika, cheminiai ir biotechnologiniai procesai;
 • Darnus žemės ūkio ir kaimo vystymasis.

Centro mokslinės veiklos kryptys:

 • Dirvožemio fizikinių, cheminių, biologinių savybių ir augalų mitybos procesų tyrimai, jų dėsningumų atskleidimas;
 • Žemės ūkio ir miško augalų selekcijos, genetikos, biotechnologijos mokslinių pagrindų plėtojimas, naujų augalų veislių kūrimas, Lietuvos Respublikos augalų genofondo tyrimai bei plėtra;
 • Žemės ūkio ir miško augalų biologijos dėsningumų tyrimai, kokybę ir produktyvumą lemiančių agrobiologinių sistemų modeliavimas;
 • Žemės ūkio ir miško augalų mikrobiologijos, patologijos, patogenezės kontrolės, augalinių žaliavų ir produktų toksikologijos tyrimai;
 • Žemės ūkio ir miško augalų produktų perdirbimo procesų ir saugojimo būdų modeliavimas bei optimizavimas, augalinių maisto produktų sauga ir kontrolė, sodo bei daržo augalų biologiškai aktyvių medžiagų natūralioje ir perdirbtoje produkcijoje tyrimai;
 • Agro- ir miško ekosistemų tvarumo tyrimai kintančio klimato sąlygomis;
 • Žemdirbystės, sodininkystės ir miškininkystės sistemų tyrimai, socialinių bei ekonominių problemų tyrimai žemės ir miškų ūkio politikai formuoti.

CENTRO LABORATORIJOS:

 • Agrobiologijos laboratorija.
  • Dirvožemio kokybės, tvarumo ir pokyčių klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis tyrimai;
  • Inovatyvių agrotechnologijų efektyvumo ir poveikio aplinkai tyrimai;
  • Požeminės ir antžeminės daugiafunkcinių žemės ūkio augalų biomasės kokybės tyrimai.
 • Agrobiotechnologijos laboratorija.
  • Žemės ūkio augalų pradinės selekcinės medžiagos kūrimas biotechnologiniais metodais;
  • Įvairių veiksnių (makro-, mikroelementų, aminorūgščių, augalų apsaugos priemonių ir t. t.) poveikio augalams įvertinimas. Augalų mikrodauginimas.
 • Aplinkotyros laboratorija.
  • Agro, hidro ir miško ekosistemų komponentų kokybės tyrimai.
 • Augalinių žaliavų kokybės laboratorija.
  • Augalinių žaliavų kokybė (cheminė sudėtis, jo pokyčiai brendimo, derliaus nuėmimo, laikymo metu);
  • Kenksmingų organizmų biologija, ekologija, fiziologija, toksikologija, kontroliuojamoje aplinkoje;
  • Bičių rasių DNR, motinų feromonai, bičių produktų kokybė.
 • Biologinių žymeklių laboratorija.
  • Žemės ūkio augalų produktyvumo, atsparumo patogenams ir aplinkos poveikiui požymių genetinės prigimties tyrimai;
  • Molekulinių žymeklių, tinkamų ekonomiškai vertingų požymių selekcijai ir augalų būklės  diagnostikai  technologiniame procese kūrimas.
 • Mikrobiologijos laboratorija.
  • Augalų patogenų, mikotoksinų producentų bei kitų su dirvožemio, maisto ir pašarų bei aplinkos užterštumu susijusių mikrooganizmų ir jų sudėtinių dalių identifikavimas ir pokyčių tyrimai;
  • Mikroorganizmų (ląstelių kultūrų) fenotipų, ekobendrijų analizė ir kokybės kontrolė metabolinių antspaudų metodu;
  • Faktorių lemiančių optimalias mikroorganizmų (ląstelių kultūrų) augimo sąlygas bei genetinius pakitimus tyrimai. Patogenų invazijos procesų tyrimai augaluose naudojant optinę, skenuojančią elektroninę ir konfokalinę mikroskopiją.
 • Medienos naudojimo, kokybės ir apdirbimo technologijų laboratorija.
  • Aukšto lygio mokslo tiriamieji darbai skirti medienos ir jos produktų kokybės tyrimams;
  • Apvaliosios ir statybinės medienos apdirbimo technologijų kūrimas bei tobulinimas;
  • Naujų miškų auginimo ir naudojimo technologijų, skirtų kokybiškos medienos išauginimui, tyrimai ir eksperimentavimas;
  • Duomenų, apie skirtinguose Lietuvos regionuose augančių įvairių medžių rūšių medienos savybes ir kokybę kaupimui, analizė ir sklaida.
 • Klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms tyrimų laboratorija.
  • Miško ekosistemų biologinės įvairovės, produktyvumo, tvarumo ir pokyčių klimato kaitos ir žmogaus poveikio sąlygomis tyrimai.

Socialiniai tinklai

Fakultetai