Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ plėtros programa

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.438985