Atviros prieigos žemės ir miškų jungtinis tyrimų centras

Atviros prieigos Žemės ir miškų jungtinis tyrimų centras (toliau – JTC) yra sudedamoji Slėnio „Nemunas“ dalis, Aleksandro Stulginskio universiteto (toliau – ASU) ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (toliau – LAMMC) mokslinės infrastruktūros padalinys, kuriame ASU yra Atsakingasis partneris (administruoja, įgyvendina, santykiuose su trečiaisiais asmenimis atstovauja) už: Aplinkotyros laboratoriją, Augalinių žaliavų kokybės laboratoriją, Agrobiotechnologijų laboratoriją, Klimato kaitos poveikio miško ekosistemoms tyrimų laboratoriją, o LAMMC yra Atsakingasis partneris (administruoja, įgyvendina, santykiuose su trečiaisiais asmenimis atstovauja) už Agrobiologijos laboratoriją, Mikrobiologijos laboratoriją, Biologinių žymenų laboratoriją, Medienos naudojimo, kokybės ir apdirbimo technologijų laboratoriją.

JTC veikla grindžiama Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Atviros prieigos valdymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. V-2117, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, ASU statutu, LAMMC įstatais, kitais ASU ir LAMMC vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais.

MTEP infrastruktūra, įgyta vykdant MTEP infrastruktūros kūrimo arba atnaujinimo projektus, finansuojamus Europos Sąjungos struktūrinių fondų arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, atvirai prieinama visiems suinteresuotiems fiziniams ir juridiniams asmenims pagal Reglamente ir Nuostatuose nustatytus reikalavimus, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytus atvejus.

JTC misija – vykdyti žemės ūkio ir miškų biologinių išteklių tvaraus panaudojimo bei maisto žaliavų kokybės tyrimus – augalų raidos ir produktyvumo formavimosi dėsningumų, dirvožemio tvarumo, augalų adaptyvumo ir biopotencialo formavimo biotechnologiniais metodais, klimato kaitos agro- ir miško ekosistemoms, naujos kokybės augalų kūrimo, maisto žaliavų kokybės, nanotechnologijų mokslo pasiekimų taikymo ir kitus fundamentinius ir taikomuosius tyrimus bei eksperimentinę plėtrą.

JTC, vykdydamas savo misiją, atlieka šias funkcijas:

  1. Rengia ir įgyvendina savo veiklos planą, vykdo šio plano įgyvendinimo stebėseną, pagal nustatytą nomenklatūrą teikia veiklos ataskaitas ir atskaitomybės formas, o esant būtinumui – operatyvius duomenis apie visą JTC veiklą;
  2. Organizuoja ir vykdo fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, atlieka eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus pagal Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro Slėnio „Nemunas“ plėtros kryptis;
  3. Skleidžia ir populiarina mokslo žinias, diegia praktikoje naujas technologijas ir inovacijas;
  4. Tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu plėtoja partnerystę su socialiniais partneriais, verslo pasauliu, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt. institucijomis.