Laboratorijos

Laboratorijose atliekamų tyrimų tematikos:

 • Progresyvios augalininkystės laboratorija.
  • Žemės dirbimo, sėjos, pasėlių priežiūros ir derliaus nuėmimo mašinų darbo procesų analizė bei konstrukcinių ir technologinių procesų optimizavimas;
  • Tiksliosios žemdirbystės (precision agriculture) mašinų sistemų tyrimas;
  • Energetinių augalų auginimo, priežiūros, nuėmimo ir paruošimo konversijai technologijų bei mašinų tyrimai.
 • Geomatikos laboratorija.
  • Hiperspektrinis skenavimas;
  • Objektinis vaizdų apdorojimas;
  • Aerofotografavimas;
  • Lazerinio skenavimo duomenų apdorojimas.
 • Statinių ir statybinių medžiagų laboratorija.
  • Hidrotechninės statybos statybinių medžiagų tyrimai.
  • Žemės ūkio gamybinių pastatų, hidrotechnikos statinių ir konstrukcijų būklės tyrimai;
  • Statybinių medžiagų, skirtų žemės ūkio gamybinių pastatų ir hidrotechnikos statinių konstrukcijoms, tyrimai;
  • Žemės ūkio gamybinių pastatų infrastruktūros inovacijų ir hidrotechnikos statinių geofiltracinės saugos tyrimai.
 • Vandens ekosistemų tyrimo ir modeliavimo laboratorija.
  • Upių, ežerų ir kitų vandens telkinių, drenažo sistemų hidrologinio rėžimo vertiniams;
  • Vandens tėkmės profiliavimas akustiniu metodu;
  • Vandens telkinių prievaginės dalies ir vagos dugno skenavimas;
  • Atvirų vandens telkinių hidraulinių reiškinių fizinis ir skaitmeninis modeliavimas;
  • Geografinių informacinių sistemų taikymas vandens inžinerijoje, potvynių rizikos ir prevencijos modeliavimas;
  • Dirvožemio drėgmės balanso, dirvožemio vandens charakteristikų tyrimai;
  • Azoto ir fosforo taršos apkrovų ir balanso skaičiavimas upių baseinuose ir pasiūlymų žemės ūkio bei pramonės taršai mažinti parengimas.
 • Termoenerginių procesų ir emisijos laboratorija.
  • Oro taršos vertinimo gamybinėje aplinkoje ir šalia gamybinių objektų, dujų ir kenksmingų emisijų mažinimo priemonių kūrimo, biokuro ir biomasės savybių bei deginimo procesų tyrimai.
 • Mašinių, technologinių sistemų ir procesų automatinio valdymo laboratorija.
  • Hidraulinių sistemų diagnostika ir tyrimai;
  • Traktorių eksploatacinių rodiklių nustatymas;
  • Vidaus degimo variklių darbo rodiklių tyrimai.
 • Technologijų saugos laboratorija.
  • Esamų ir naujai kuriamų biosistemų inžinerijos ir bioenergetikos technologijų, jų sudėtinių dalių ar jose naudojamų įrenginių saugos tyrimas, vertinimas ir tobulinimas;
  • Profesinės rizikos ir atitikties ES ir Lietuvos norminių dokumentų reikalavimams, žmonių ir aplinkos saugos požiūriu tyrimas ir vertiniams;
  • Priemonių, mažinančių aplinkos technologinę taršą ir užtikrinančių žmonių saugą, rengimas ir įgyvendinimas.
 • Sintezės dujų, antros kartos skystųjų biodegalų ir biovandenilio laboratorija.
  • Biodegalų ir kitų biomasės panaudojimo procesų kokybinių parametrų tyrimai.
  • Dujų sudėties ir savybių tyrimai.
  • Dujų valuymo metodų efektyvumo įvertinimas, priklausomai nuo jų sudėties ir gamybos apimčių bei technologijų.
  • Biodujų panaudojimo anytos kartos degalų sintezei galimybių tyrimai.
 • Biodyzelino, bioetanolio ir biologinių tepalų laboratorija.
  • Biodegalų ir kitų biomasės panaudojimo procesų kokybinių parametrų tyrimai.
 • Biomasės paruošimo, logistikos ir kieto kuro procesų laboratorija.
  • Energijos efektyvaus panaudojimo ir alternatyviosios bioenergetikos technologijų plėtra;
  • Įvairių kietojo biokuro rūšių inovatyvių paruošimo technologijų kūrimas, logistika, kuro savybių tyrimai;
  • Šilumos gamybos įrenginių darbo kokybės analizė, valdymo, energijos naudojimo efektyvumo, šildymo – vėdinimo sistemų darbo kokybės vertinimas;
  • Mokroklimato gamybiniuose objektuose, darbo ir gyvenamojoje aplinkoje monitoringas;
  • Eneregetinių ir gamybinių objektų poveikio aplinkai vertinimas, projektų ekspertizė;
  • Inovatyvių, atsinaujinančios energijos šaltinių efektyvaus naudojimo biotechnologijose būdų paieška, produktų gamybos technologijų tobulinimas.
 • Biodujų laboratorija.
  • Biodujų jėgainėse perdirbamų žaliavų biodujų išeigų ir energinio potencialo nustatymas;
  • Biodujų gamybos technologoinio proceso optimizavimas;
  • Biodujų sudėties ir energinės vertės nustatymas;
  • Biodujų jėgainės veiklos rodiklių stebėsenos ir vertinimo paslaugos;
  • Biodujų jėgainių statybos galimybių studijos;
  • Projektų technologinės dalies rengimo paslaugos;
  • Biodujų jėgainių tvarumo ciklo rodiklių nustatymas.
 • Biologinių atliekų ir šalutinių produktų panaudojimo laboratorija.
  • Biologinių ir kitokių organinių atliekų bei šalutinių produktų inventorizavimas;
  • Atliekų savybių ir tinkamumo bioenergetiniams procesams tyrimai;
  • Organinių atliekų energetinės vertės ir poveikio aplinkai vertinimas;
  • Žemės ūkio kilmės atliekų surinkimo, utilizavimo technologijų optimizavimas.