Apie centrą

Biosistemų inžinerojos, biomasės energetikos ir vandens inžinerijos centras įkurtas vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu „Dėl integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ plėtros programos patvirtinimo“ 2008 m. spalio 1 d. Nr. 1130, vykdant projektą „Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos MTEP centrų, aukštojo mokslo ir studijų infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų institucijų reorganizavimas“ Nr. VP2-1.1-ŠMM-04-V-01-013.

Centro, kuriame yra 12 laboratorijų: progresyvios augalininkystės inžinerijos; geomatikos; statinių ir statybinių medžiagų; vandens ekosistemų tyrimo ir modeliavimo; termoenergetinių procesų ir emisijos; mašinų, technologinių sistemų ir procesų automatinio valdymo; technologijų saugos; sintezės dujų, antros kartos skystųjų biodegalų ir biovandenilio; biodyzelino, bioetanolio ir biologinių tepalų; biologinių atliekų ir šalutinių produktų panaudojimo; biodujų; biomasės paruošimo, logistikos ir kieto kuro procesų, pagrindinės veiklos kryptys yra: biosistemų inžinerija, bioenergetika, vandens inžinerija, kurios užtikrina mokslinių tyrimų sistemos žemės, miškų, vandens ir maisto sektoriuose vientisumą, mokslinių pasiekimų inžinerinius sprendimus ir diegimą gamyboje kuriant saugias, aplinkai palankias ir išteklius tausojančias technologijas, gaminant konkurencingus produktus.

Centro laboratorijose yra per 78 vnt. mokslinės tyrimų įrangos, suformuotas paslaugų sąrašas, panaudojant esamą įrangą yra 81 paslaugos. Centro mokslinis personalas suformuotas iš Aleksandro Stulginskio universiteto mokslininkų. Mokslinius tyrimus atlieka ir paslaugas teikia: vyriausiųjų mokslo darbuotojų – profesorių skaičius etatais 0,95, vyresniųjų mokslo darbuotojų 3,75, mokslo darbuotojų 1,05, jaunesniųjų mokslo darbuotojų 2,95, technikų – inžinierių 0,45, laborantų 4,7.

Preliminarios tarptautinių MTEP programų projektų temos:

 • Procesų automatizavimas ir efektyvumo didinimas.
 • Alternatyvių degalų ir mašininių tepalų naudojimas.
 • Antros kartos biodegalų (Fisher-Tropsh dyzelino gamyba) ir sunkiosios frakcijos panaudojimas kaip biodegalų komponentą.
 • Sintezės dujų gamybos iš biomasės galimybės, potencialas ir panaudojimas.
 • Biomasės transportavimas, sandėliavimas ir logistika.
 • Biodujų gamyba, valymas, transportavimas ir panaudojimas.
 • Biodujų valymas iki sintezės dujoms keliamų reikalavimų ir jų panaudojimas.
 • Biodegalų gamybos neigiamos įtakos maisto produktams mažinimas didinant degalų gamybos apimtis.
 • Antros kartos degalų vartojimas miesto visuomeniniame komunaliniame transporte.
 • Bio ir mineralinio dyzelino mišinio gamyba iš aliejingųjų sėklų.
 • Naujų rūšių aliejingųjų sėklų ir riebalingųjų atliekų panaudojimas biodyzelino gamyboje.
 • Biodyzelino ir bioalyvų gamybos technologijų tobulinimas.
 • Darbuotojų sauga ir sveikata.