Atviros prieigos biosistemų inžinerijos, biomasės energetikos ir vandens inžinerijos centras

Misija – Vykdyti biosistemų inžinerijos ir bioenergetikos srities mokslinius tyrimus, užtikrinant mokslinių tyrimų sistemos žemės, miškų, vandens ir maisto sektoriuose vientisumą, mokslinių pasiekimų inžinerinių sprendimų diegimą gamyboje kurti saugias, aplinkai palankias ir išteklius tausojančias technologijas, siekiant gaminti konkurencingus produktus.

Vizija – Aukšto lygio biosistemų inžinerijos, biomasės energetikos ir vandens inžinerijos tyrimų centras, vykdantis tarptautinio lygio mokslinius tyrimus, kuriantis technologijas ir inovacijas bei teikiantis paslaugas verslui, visuomenei.

Strateginiai tikslai:

 • Vykdyti tarptautinius ir nacionalinius MTEP projektus bei valstybės užsakymus,
 • Kurti, komercializuoti ir diegti modernias technologijas bei inovacijas ūkio plėtrai ir visuomenei,
 • Teikti atvirą prieigą ir žinioms imlias paslaugas,
 • Puoselėti ir ugdyti aukštos kvalifikacijos mokslinį potencialą.

APC, vykdydamas savo misiją, atlieka šias funkcijas:

 1. rengia ir įgyvendina savo veiklos planą, vykdo šio plano įgyvendinimo stebėseną, pagal nustatytą nomenklatūrą teikia veiklos ataskaitas ir atskaitomybės formas, o esant būtinumui – operatyvius duomenis apie visą APC veiklą;
 2. organizuoja ir vykdo fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, atlieka eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus pagal Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro Slėnio „Nemunas“ plėtros kryptis;
 3. skleidžia ir populiarina mokslo žinias, diegia praktikoje naujas technologijas ir inovacijas;
 4. tarptautiniu ir nacionaliniu lygiu plėtoja partnerystę su socialiniais partneriais, verslo pasauliu, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt. institucijomis.

APC veiklos pagrindas yra tyrimų centro turima ir sukurta infrastruktūra bei sukauptos žinios mokslinių tyrimų srityse, kurias numatoma ir toliau plėtoti bei vystyti:

 • Aplinkos (oro, vandens, dirvožemio ekosistemų) ir žemės ūkio produktų kokybė;
 • Agrobiotechnologijos, augalų veislių kūrimas ir jų genetinio potencialo įvertinimas;
 • Tausojamosios žemės ūkio, miško ir vandens ūkio technologijos, tvarus išteklių panaudojimas;
 • Biomasės energetika, cheminiai ir biotechnologiniai procesai;
 • Darnu žemės ūkio ir kaimo vystymasis.